Warunki współpracy handlowej
ART.1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W FIRMIE GENERVOLT


Przedstawione poniżej ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami umowy kupna-sprzedaży i przy odbieraniu towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.

Ogólne warunki umów nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego przez GENERVOLT o ich nieobowiązywaniu w konkretnej umowie z Klientem. Niniejsze oświadczenie złożone przez GENERVOLT ma zastosowanie tylko w stosunku do konkretnej umowy i nie może mieć zastosowania do innych umów z danym kontrahentem, chyba że wyraźnie wynika to z danego oświadczenia.

GENERVOLT nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.ART. 2 OFERTA CENOWA


1. Firma GENERVOLT sprzedaje towar nabywcy po cenach ustalonych wg aktualnego cennika.

2. Ewentualne rabaty dotyczą akcji promocyjnych lub indywidualnych ustaleń z klientem.

  • Rabaty dla odbiorcy hurtowego – ustalane są w bezpośrednich negocjacjach.

3. GENERVOLT zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania klientów, o ile nie zostało to wcześniej ustalone indywidualnie.

4. Podane ceny nie obejmują: ubezpieczenia przesyłki, kosztów transportu, cła, ewentualnych podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych.

5. Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów lub cenników wynika odrębna waluta.

6. W przypadku nadzwyczajnego podniesienia kosztów wynikających z podniesienia cen dostawców  lub wahań kursu walut GENERVOLT jest uprawiony do odstąpienia zawartej z Klientem umowy, o ile klient nie wyrazi zgody na zmianę ustalonych wcześniej cen.ART. 3 GWARANCJA/ REKLAMACJA


1. Gwarancja na zakupiony towar jest udzielana przez sprzedawcę na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta.

3. Nabywca bezwzględnie traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.

4. Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia jakości towaru natychmiast po jego otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych pod względem ilościowym, a pod względem jakościowym w ciągu 5 dni roboczych od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić reklamację.

5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wadliwości dostarczonego przez producenta produktu, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym producenta drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, a następnie sporządzić protokół reklamacyjny w formie pisemnej i  dostarczyć go skutecznie do producenta. W protokole należy podać numer faktury sprzedaży, model i numer fabryczny generatora, przyczyny reklamacji oraz proponowany sposób załatwienia.

Partię reklamowanego produktu klient powinien odesłać wyłącznie po ustaleniu z GENERVOLT uzgodnionym sposobem wysyłki i w ustalonym terminie. Wysyłka reklamowanej partii towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji oraz ustalenia sposobu i terminu wysyłki uprawnia GENERVOLT do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki.

6. Firma GENERVOLT zobowiązana jest do wypowiedzenia się na temat reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

7. Reklamacja nie będzie uwzględniana w przypadku:

  • niezgodnego z instrukcją podłączenia i eksploatacji generatora
  • uszkodzenia mechanicznego zawinionego przez użytkownika
  • dokonania demontażu podzespołów maszyny bez zgody wytwórcy
  • dostarczenia do naprawy generatora w stanie niekompletnym lub noszącym ślady naprawy lub przeróbek.

8. Szczegółowe zapisy dotyczące eksploatacji i reklamacji towaru zawarte są w dokumentacji techniczno- ruchowej i karcie gwarancyjnej. Niniejsze zapisy są wiążące dla Sprzedającego, jak i dla Kupującego.

9.  Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu płatności.

10. GENERVOLT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu, ewentualnie, którym odsprzedali towary nabyte w firmie GENERVOLT.

11. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.

12. GENERVOLT ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko w stosunku do Klienta. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona.ART. 4 WARUNKI PŁATNOŚCI


1. O ile Strony w umowie nie określą innych warunków płatności, uregulowanie należności Kupującego będzie następowało na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury  VAT, w  terminie  określonym  na  fakturze  na  konto  Sprzedającego.

a) W przypadku trzech pierwszych zamówień złożonych przez Klienta płatność dokonywana jest gotówką lub poprzez dokonanie przedpłaty na konto w wysokości 50- 100 % wartości zamawianego towaru.

       b) W terminie 7 dni od podpisania umowy DOSTAWCA przekaże ODBIORCY fakturę pro forma określającą wysokość przedpłaty. ODBIORCA przekaże kwotę przedpłaty wskazaną w fakturze pro forma na rachunek wskazany przez GENERVOLT.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia zapłaty. Przeniesienie własności towaru  na  Kupującego  następuje  pod  warunkiem  uiszczenia  pełnej kwoty należności. (589 KC ). Kupujący  do  czasu całkowitej  spłaty  należności  za  pobrany towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Kupujący obowiązany będzie do jej wyrównania.

      3. Czas  realizacji  płatności  obciąża  Kupującego  tzn.  za  termin  wykonania  płatności  będzie  uważany:

-        W  przypadku  płatności  przelewem  dzień  wpływu  należności  na  konto  Sprzedającego.

-        W  przypadku  płatności  gotówką  dzień  wpłaty  należności  do  kasy  Sprzedającego.

4. Sprzedawca i Kupujący oświadczają iż są płatnikami podatku VAT, oraz, że posiadają NIP o numerach podanych na umowie o ”Warunkach współpracy handlowej”.ART. 5 DOSTAWA


1. O ile umowa nie będzie stanowić inaczej, Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru z siedziby firmy GENERVOLT w ustalonym dniu własnym transportem lub poprzez zamówioną firmę kurierską. W przypadku niewskazania przez Kupującego firmy kurierskiej, GENERVOLT wyśle towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje refakturując koszt dostawy na warunkach określonych poniżej.


2 . Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie, z wyjątkiem przypadków określonych w „artykule 3. Gwarancja/ Reklamacja”.

3. W przypadku nieodebrania towaru przez Klienta w terminie umówionym, GENERVOLT – o ile będzie to możliwe – dokona przechowania towaru na koszt i niebezpieczeństwo klienta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać towar) lub GENERVOLT uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie GENERVOLT uprawiony jest do dochodzenia od Klienta kary umownej w wysokości 70% wartości brutto zamówionego przez Klienta towaru, a Klient zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie GENERVOLT. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie pozbawia GENERVOLT prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu. Za prawidłowość danych wpisanych w formularzu zamówień odpowiada Kupujący. Ostateczne koszty dostawy zostaną naliczone i dodane do wartości zamówienia.


ART. 6 „ZAMÓWIENIA”


Zamówienia powinny być złożone wyłącznie w formie pisemnej- pocztą polską lub e-mailem. Zamówienie powinno zawierać: asortyment, ilość towaru, termin, miejsce i adres dostawy, dokładną nazwę, adres i telefon zamawiającego oraz osobę kontaktową, być opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego upoważnionych.

Ponadto w zamówieniu powinna być określona forma dostawy (transportem własnym lub organizowanym przez firmę). Koszty transportu ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia.

Termin realizacji składanych zamówień jest każdorazowo ustalany przez GENERVOLT w trakcie przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowy termin wykonania 1 prądnicy wynosi ok. 2 do 4 tygodnie. Jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku zamówienia dużych ilości produktu lub z przyczyn od nas niezależnych tj. wady lub opóźnienia dostaw realizowanych przez dostawców. Warunki oraz termin realizacji winny być każdorazowo potwierdzone przez firmę GENERVOLT, aby były obowiązujące.

W przypadku rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji firma GENERVOLT może dochodzić wszelkich kosztów związanych z jego realizacją.


WAŻNE

 Gdy klient składa zamówienie po raz pierwszy zobowiązuje się wraz z zamówieniem dostarczyć poświadczone przez siebie aktualne kopie następujących dokumentów:

-  wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

-  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

-  decyzja nadania numeru NIP.

Powyższe dokumenty należy uaktualniać co 6 miesięcy.

GENERVOLT może wstrzymać się z realizacją zamówienia/umowy w sytuacji, gdy Klient nie dostarczy wszystkich wymaganych w powyżej dokumentów.ART.7 POZWOLENIE NA EKSPORT I IMPORT


Dostarczone przez GENERVOLT towary przeznaczone są do użytku i wykorzystania w kraju dostawy wskazanym przez Klienta. Ponowne  eksportowanie towarów wskazanych w umowie- pojedynczo lub w formie zintegrowanej- podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie innego uzgodnionego z Kupującym kraju dostawy . Kupujący jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji o odpowiednich przepisach związanych z eksportem towarów do krajów trzecich.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu państwowego.

Strony umowy zobowiązane są do poinformowania na piśmie o każdym zdarzeniu (fakcie) mającym wpływ na sytuację finansową Klienta, w tym w szczególności o jakimkolwiek zachwianiu płynności finansowej, czy wypłacalności Klienta, zagrożeniem upadłością lub likwidacją oraz gdy zostanie złożony jakikolwiek wniosek w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym, dotyczącym Klienta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej albo formy elektronicznej i zawarte muszą być przez uprawomocnionych przedstawicieli stron.

Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu umowy, w tym kwestie związane z interpretacją postanowień umowy oraz ważnością jej postanowień.

Ogólne warunki, stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu niniejszej umowy jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd ze względu na siedzibę GENERVOLT.