Formalności, przepisy, prawo

Przydomowe elektrownie wiatrowe pod względem sposobu montażu można podzielić na dwa typy:

– elektrownia wiatrowa nie mająca stałego połączenia z gruntem

– oraz elektrownia wiatrowa posadowiona na fundamentach


1. W przypadku masztu nie związanego trwale z gruntem wystarczy jedynie zgłoszenie takiej inwestycji

dla właściwego organu ( urząd, starostwo ). Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo Budowlane,

jeżeli organ w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, można przystępować do montażu.


2. Jeżeli, elektrownie wiatrowe montowane są na obiektach budowlanych, to w przypadku, gdy

ich wysokość przekracza 3 metry, wymaga to zgłoszenia właściwemu organowi.


Zgłoszenie powinno zawierać:

– oznaczenie wnioskodawcy

– wskazanie organu do którego kierowany jest wniosek (zazwyczaj jest to starosta)

– przedmiot zgłoszenia – rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz planowany

termin ich rozpoczęcia,

– oznaczenie nieruchomości (min. numer działki itp.)

– załączniki (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością np. prawo

własności, użytkowanie wieczyste itp.). Jeśli charakter robót tego wymaga trzeba też dołączyć

odpowiednie szkice, rysunki.


3. Elektrownie wiatrowe, których masz posadowiony jest na fundamentach – trwale związany

gruntem - zgodnie z przepisami Ustawa Prawo Budowlane art. 3 wymaga pozwolenia na budowę.

Inwestor musi w pierwszej kolejności uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu

terenu wydane przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Treść tej decyzji musi być zgodna z

planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Kolejną decyzją jaką musi uzyskać inwestor jest decyzja o pozwoleniu na budowę wydawana na podstawie

Ustawy Prawo Budowlane. Pozwolenie te wydawane jest na wniosek inwestora przez starostę.


Do wniosku o pozwolenie na budowę (zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane) należy

dołączyć:

– projekt budowlany (cztery egzemplarze) w wraz z opiniami uzgodnieniami i pozwoleniami

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu


Projekt budowlany (zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo Budowlane) powinien zawierać:

– projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie obejmujący określenie

granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys, i układy istniejących i projektowanych obiektów

budowlanych itp.

– projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zazwyczaj przydomowe elektrownie wiatrowe można stawiać już w odległości 20-100 metrów od

budynków mieszkalnych.

Pamiętajmy, że w przypadku małych przydomowych elektrownie wiatrowych, jeżeli pozyskana energia

wykorzystywana jest na własny użytek nie wymagana jest koncesja, czy też pozwolenia z Zakładu

Energetycznego.
Dotacje, wsparcie, finansowanie


Istnieje możliwość uzyskania ulgi przez rolników. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym z dn. 15 listopada

1984 r., koszt budowy elektrowni wiatrowej można odliczyć od podatku rolnego. Art. 13 Ustawy

wskazuje, że podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych

na zakup i zainstalowanie m.in. urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych

źródeł energii. Ulgę stosuję się na wniosek podatnika. Wniosek taki powinien zawierać zestawienie

poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich kopiami uwierzytelnionymi,

stwierdzającymi wysokość tych wydatków. Ulga taka przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i

polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w

której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycji

(stosowana nie dłużej niż przez 15 lat).

Osoby fizyczne, jak również firmy mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt na inwestycje z zakresu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujące cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia

2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej za środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunki kredytowania można

znaleźć na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska (Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami

WFOŚiGW do oprocentowania).